1% PODATKUO PROGRAMIEKONTAKTLOGOWANIE / REJESTRACJAPRZYSTĄP DO PROGRAMUDODAJ ZASÓB
     
Herb Żmigrodu
dla kogo?
Opinia rodzica jest ważna
 
BAZA EDUKACYJNA
PRZEDSZKOLE KLASY I-III KLASY IV-VI GIMNAZJUM PONADGIMNAZJALNE
 
MATERIAŁ EDUKACYJNY OŚRODKI POZASZKOLNE BAZA WIEDZY / WIE
 

Drużyna z Pasją

Oferta Ośrodków, Autor: Ewelina Paździor , Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu
Poziom nauczania
 0/5
 
Miejsce realizacji zajęć: w sali

Gra zespołowa o walorach społecznych, oparta na wartościach, którymi kierował się w swoim życiu główny bohater opowieści – Druh Bolek (wytrwałość, pasja, konsekwencja i bezinteresowność). Gracze przemierzają kontynent z miliczaninem - Bolesławem Zajiczkiem, zasłużonym dla wielu środowisk, m.in. w harcerstwie, turystyce i wśród niepełnosprawnych sportowców. Na każdym odcinku trasy zmierzają się z zadaniami – wyzwaniami, związanymi z miejscem podróży. W atmosferze rywalizacji sportowej, poznają historyczną postać Druha Bolka, zdobywają wiedzę na temat dróg jego życia i geografii Doliny Baryczy oraz całej Europy. Program obejmuje grę edukacyjną, seans filmowy z poczęstunkiem(popcorn + naturalny nektar owocowy z Doliny Baryczy) oraz zakupy w sklepiku Starej Bombkarni. Program w swoich założeniach wykorzystuje kulturalny, historyczny i przyrodniczy potencjał regionu oraz jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
czas trwania ilość osób koszt dostępność
4 godz. od 30 do 50 osób 40 zł/osoba stałe
SŁOWA KLUCZOWE
DODATKOWA OFERTA
Obiad(II danie)-19 zł/szt.
Ognisko z poczęstunkiem(kiełbaski+ pieczywo+woda 0,5 l z Doliny Baryczy)-10 zł/os.
MATERIAŁY MULTIMEDIALNE
LINKI ZEWNĘTRZNE
Dąbrowskiego 3
56-300 Milicz
KONTAKT
Magdalena Słotwińska
514203636
 • Klasy (IV-VI)
 • Etyka
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Godzina wychowawcza
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Język polski
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Kształcenie literackie i kulturowe. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
  Kształcenie językowe. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.
  Kształcenie językowe. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.
  Tworzenie wypowiedzi. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.
  Tworzenie wypowiedzi. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.
  Tworzenie wypowiedzi. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.
  Treści nauczania:
  Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń rozumie, na czym polega etykieta językowa i stosuje jej zasady.
  Czytanie utworów literackich. Uczeń opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność.
  Elementy retoryki. Uczeń dokonuje selekcji informacji.
  Muzyka
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. Uczeń indywidualnie i zespołowo muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury dźwiękowe i układy ruchowo-taneczne, przedstawia cechy i charakter wykonywanych utworów werbalnie i poza werbalnie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności muzyczne, preferencje oraz umiejętności wartościowania wytworów kultury.
  Treści nauczania:
  W zakresie ruchu przy muzyce. Uczeń odtwarza ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne.
  W zakresie ruchu przy muzyce. Uczeń wykonuje podstawowe kroki, figury i układy taneczne wybranych tańców ludowych (szczególnie własnego regionu).
  W zakresie ruchu przy muzyce. Uczeń improwizuje za pomocą gestu i ruchu oraz tworzy ilustracje ruchowe do muzyki.
  Plastyka
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Uczeń zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej).
  Przyroda (Klasa (IV))
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Wiedza. Poznanie planów i map jako źródeł informacji geograficznych.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Dostrzeganie wielostronnej wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.
  Kształtowanie postaw – wychowanie. Przyjmowanie postaw współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego przez: właściwe zachowania w środowisku przyrodniczym, współodpowiedzialność za stan najbliższej okolicy, działania na rzecz środowiska lokalnego, wrażliwość na piękno natury, a także ładu i estetyki zagospodarowania najbliższej okolicy, świadome działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony przyrody.
  Treści nauczania:
  Uczeń podaje przykłady wykorzystania zmysłów do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
 • Klasy (VII-VIII)
 • Geografia
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Wiedza geograficzna. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.
  Wiedza geograficzna. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną.
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Rozwijanie umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej.
  Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce. Podejmowanie konstruktywnej współpracy i rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi.
  Kształtowanie postaw. Rozwijanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno-kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski.
  Treści nauczania:
  Uczeń rozpoznaje krajobrazy Polski w opisach oraz na filmach i ilustracjach.
  Język polski
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Kształcenie literackie i kulturowe. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.
  Kształcenie językowe. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.
  Kształcenie językowe. Rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się.
  Tworzenie wypowiedzi. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych.
  Tworzenie wypowiedzi. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem.
  Tworzenie wypowiedzi. Rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu.
  Treści nauczania:
  Elementy retoryki. Uczeń gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi.
  Muzyka (Klasy (IV-VII))
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna. Uczeń indywidualnie i zespołowo muzykuje, tworzy i improwizuje proste struktury dźwiękowe i układy ruchowo-taneczne, przedstawia cechy i charakter wykonywanych utworów werbalnie i poza werbalnie, rozwijając swoje zdolności i umiejętności muzyczne, preferencje oraz umiejętności wartościowania wytworów kultury.
  Treści nauczania:
  W zakresie ruchu przy muzyce. Uczeń odtwarza ruchem proste rytmy i schematy rytmiczne.
  W zakresie ruchu przy muzyce. Uczeń wykonuje podstawowe kroki, figury i układy taneczne wybranych tańców ludowych (szczególnie własnego regionu).
  W zakresie ruchu przy muzyce. Uczeń improwizuje za pomocą gestu i ruchu oraz tworzy ilustracje ruchowe do muzyki.
  Plastyka
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Treści nauczania:
  Uczeń zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej).
  Wiedza o społeczeństwie (Klasa (VIII))
  Podstawa programowa
  Cele ogólne:
  Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń wyjaśnia związek między godnością a prawami, które mu przysługują.
  Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń powiększa treść własnej tożsamości lokalnej, regionalnej, etnicznej i obywatelskiej.
  Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń argumentuje zasadność postaw obywatelskich – m.in. odpowiedzialności, troski o dobro wspólne i tolerancji.
  Rozumienie siebie oraz rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń rozpoznaje problemy najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań.
  Komunikowanie i współdziałanie. Uczeń komunikuje się w sprawach życia społecznego, w tym publicznego, oraz dyskutuje i przedstawia własne argumenty w wybranych sprawach tego typu.
  Komunikowanie i współdziałanie. Uczeń współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich.
  Treści nauczania:
  Uczeń uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; wyjaśnia znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania).
  Uczeń przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej.
OPINIE I KOMENTARZE  

Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki. Zadania realizowane przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniają inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

CMS, internetART
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję
zamknij